ALLMÄNNA RÅD

 


Åtgärdspaket

Vid en större renovering av ditt hus kan ett åtgärdspaket ge ett samlat grepp. Renovering av tak, fasad kan exempelvis kombineras med isoleringsåtgärder (vind, fasad, grund) -och byte av stammar kombineras med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, FTX.

Åtgärderna ger ett minskat effektbehov, vilket ger minskade kostnader för energi. Om du har för avsikt att byta värmesystem kan du då välja ett med lägre effekt. Konceptet ger bra inomhuskomfort, - funktion - och långsiktigt låga kostnader för energi.


Ekonomi

För att uppskatta besparingen av olika åtgärder kan du använda Energikalkylen där ett urval av åtgärder finns tillgängliga. Har du för avsikt att ta banklån för renoveringen, kan du kolla med din bank om de erbjuder energisparlån med förmånligare ränta. Be banken räkna ut månads- respektive årskostnaden för lånet.

För att bedöma hur lönsam din renovering är räknat på livslängden för åtgärderna kan du göra en livskostnadscykelberäkning, LCC. Den tar hänsyn till investeringskostnad, ränta, energiprisökning, samt kostnader för eventuellt underhåll. Boverket har tagit fram en mall för LCC-beräkning för energiåtgärder i villor.


Mervärden

Tänk på att det finns fler faktorer som du bör väga in i den ekonomiska bedömningen som bättre funktion och inomhuskomfort samt att energiåtgärder kan bidra till att husets värde ökar.


Bidrag

Du kan söka ROT-bidrag om 30 procent för alla installationsarbeten.

Om du bor vid en trafikerad väg eller vid järnväg där gränsvärdet för buller överskrids kan du få bidrag för bullerdämpande fönster. Kontakta din kommunala energi - och klimatrådgivare för information.

För solceller kan du söka investeringsstöd om 20 procent för solcellerna. Investeringsstödet söks hos Länsstyrelsen och handläggningstiden är cirka två år. Sannolikheten att få ett beviljat stöd är osäker. Du kan också få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.


Krav på utförande

Vissa åtgärder kan du som husägare göra själv, medan andra måste genomföras av personer med behörighet. Ibland finns gråzoner om särskild behörighet krävs eller inte. Kontakta ditt försäkringsbolag om du är osäker. Exempel på krav som kan ställas på fackmän som anlitas är att de bör omfattas av egenkontroll enligt branschstandarder, tex ”Säker Vatten”, ha genomgått Sveriges Byggindustriers utbildning för Energibyggare eller vara certifierade för förnybar energi.


Energikrav

Kraven baseras på EU:s energimärkning, samt oberoende tester som genomförts av exempelvis Energimyndigheten och RISE.


Materialkrav

I samband med bygg- och installationsprojekt förekommer många typer av material och kemikalier som kan ha negativ påverkan på miljö och människor. I BASTA hittar du information om innehåll och material du bör undvika. Verktyget är kostnadsfritt att använda och uppdateras löpande. Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material.


Uppföljning av krav

De krav du ställer på energi-, material – och genomförande bör följas upp. Det gör du enklast genom att följa nedan punkter:

  • Om fackmän anlitas: kontrollera exempelvis att de är behörig för de installationer som ska genomföras. Att de är certifierade för förnybar energi -, gärna har genomgått Sveriges Byggindustriers utbildning för Energibyggare, samt omfattas av egenkontroll enligt branschstandarder, tex "Säker Vatten"
  • Be om verifikat från leverantör att produkter- och system uppfyller energi- och materialkrav vid leverans
  • Se till att dokumentation över genomförande lämnas av anlitad fackman
  • Be att få manualer för installationer av installatören eller leverantören
  • Följ upp energianvändningen genom jämförelse av fakturor före och efter renoveringen