RENOVERINGSÅTGÄRDER

Tilläggsisolering av vinden

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Åtgärden minskar drag och bidrar till minskade energikostnader. Det är en relativt enkel åtgärd att genomföra då bjälklaget mellan husets boutrymme och vinden ofta är lätt att komma åt. Om du också tänker byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt, till en lägre kostnad. Har du elvärme, tex värmepump är det i många fall möjligt att minska de fasta kostnaderna för ditt elabbonnemang genom att säkra ner din huvudsäkring.


Beskrivning

Det finns flera metoder och material med olika förmåga att isolera. Under senare år har lösull blivit vanlig som tilläggsisolering. Fördelen med lösull är att den är enkel att installera och fyller utrymmen väl, det vill säga lägger sig tätt med reglar, rör och andra genomföringar. Ett vindsbjälklag isolerat med lösull får därför ett lågt U-värde, dvs har bra isoleringsförmåga. Isoleringen gör att det blir kallare än tidigare på insidan av hustaket. Lägg därför en ångspärr och täta kring vindslucka och rörgenomföringar genom vindsbjälklaget för att förhindra att fuktig luft från boutrymmen kan komma upp på vinden och kondensera i isoleringen eller på insidan av hustaket. Långsiktigt finns annars en risk för mögel.


Att tänka på

• I samband med tilläggsisolering är det viktigt att vara medveten om fuktproblematiken. Rådgör därför med en fuktsakkunnig innan du genomför åtgärden. Ibland har isolerföretagen egna fuktsakkunniga som kan ge råd.
• Välj isoleringsmaterial som är anpassat till husets förutsättningar
• Säkerställ att vinden är rätt ventilerad efter åtgärden, för att minska fuktrisken på utan att överventilera.
• Efter åtgärden bör värmesystemet injusteras för att undvika övervärme och för att minska energianvändningen .
• När huset tätas via isoleringsåtgärder bör även möjligheten att installera mekanisk ventilation övervägas. Du kan läsa mer om injustering av värmesystem och mekanisk ventilation under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

U-värde eåtgärd: 0,13 W/m2 K (Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92 ). Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA och Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av isoleringsfirmor eller snickare.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isolering uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från anlitad fackman av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Lösull, Fuktproblem, Tätning

Åtgärdsområde
Tak

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder