RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av altan- och balkongdörrar

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Äldre altan- och balkongdörrar har låg bullerdämpning och en dålig värmeisoleringsförmåga. Vid byte till nya och välisolerade dörrar minskar energianvändningen. De ger också minskat buller, -kallras -och strålningsdrag, vilket ger en bättre inomhuskomfort. De ger också ett bättre skydd för inbrott.


Beskrivning

Vid köpet är det viktigt att ställa krav på lågt U-värde för hela dörrkonstruktionen. När de installeras ska drevning/isolering vid infästning av dörr mellan karm och vägg göras ordentligt, så att varm luft inte läcker ut.


Att tänka på

Byte till mer lufttäta altan- och balkongdörrar kan påverka husets luftomsättning.  I hus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt är det tänkt att visst läckage genom fönster och dörrar ska fungera som tillluft för ventilationen. För att kompensera för det minskade friskluftsintaget finns flera alternativ. Du kan t.ex. låta bli att sätta tätningslister i övre kanten i några dörrar, eller sätta in tätlister av ett porösare material såsom en borstlist eller en skumgummilist. Vid självdrag lämpar sig fönsterlist av ylle, som släpper igenom erforderlig luft men är vindstoppande. Ett annat alternativ är att montera s.k. spaltventiler i dörren. Om huset har mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är spaltventiler inte lämpligt, eftersom FTX har bäst verkningsgrad i täta byggnader. Du kan läsa mer om åtgärder för ventilation under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

Hela dörrkonstruktionen, dvs glas och karm/båge samt nederdel av fönster ska ha U-värde 1,2 W/m2 K enligt Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92. Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA. Om huset är byggt eller renoverat mellan 1950 och 1979 kan det finnas PCB i dörrfogar. Då krävs speciellt arbetssätt vid rivning och att avfall hanteras i särskild ordning.


Krav vid utförandet

Montering av samt drevning/isolering mellan infästning av altan- och balkongdörr och vägg ska utföras så att läckage av värme minimeras.

Arbetet med installation och drevning bör dokumenteras.

Åtgärden bör genomföras av glasmästare eller installatör inom avtal med fönsterleverantör.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att fönstren uppfyller energi- och materialkrav. Installatörens dokumentation av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd

40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kallras, Drag, Buller

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder