RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av ytterdörr

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

En välisolerad ytterdörr minskar energianvändningen och minskar buller, kallras och strålningsdrag, vilket ger en bättre inomhuskomfort. En ny ytterdörr ger också ofta bättre skydd för inbrott.


Beskrivning

Vid köpet är det viktigt att ställa krav på lågt U-värde för hela dörrkonstruktionen. När de istalleras ska drevning/isolering vid infästning av dörr mellan karm och vägg göras ordentligt, så att varm luft inte läcker ut.


Att tänka på

• Ytterdörrar har stor betydelse för husets utseende. När de byts ut mot nya i ett äldre hus kan det påverka dess kulturvärde. I vissa fall behövs bygglov
• En välsisolerad dörr påverkar husets lufttäthet och luftomsättning. Ventilationen bör därför ses över. Du kan läsa mer om ventilationsåtgärder under rubriken Sök åtgärder


Energi- och materialkrav

Hela dörrkonstruktionen, dvs karm, dörrblad och eventuellt infällt glasparti ska ha ett lågt U-värde. Helst inte över 1,2 W/m2 K enligt Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92. Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter. Om huset är byggt eller renoverat mellan 1950 och 1979 kan det finnas PCB i dörrfogar. Då krävs speciellt arbetssätt vid rivning och att avfall hanteras i särskild ordning.


Krav vid utförandet

Montering av dörr samt drevning/isolering mellan infästning av dörr mellan karm och vägg ska utföras så att läckage av värme minimeras Dokumentation av installation och drevning bör göras. Åtgärden bör genomföras av snickare eller installatör inom avtal med dörrleverantör.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att fönstren uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Port, Buller, Kallras

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder