RENOVERINGSÅTGÄRDER

Förbättra befintliga fönster

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Välisolerade fönster minskar buller, kallras och strålningsdrag, vilket ger en bättre inomhuskomfort och energianvändningen minskar. Om du också tänker byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt till en lägre investeringskostnad. Har du någon form av elvärme, till exempel en värmepump, kan du ofta säkra ner din huvudsäkring och minska dina fasta kostnader för elabonnemanget.

 


Beskrivning

De finns flera olika metoder för att förbättra ett befintligt fönsters isolerande förmåga. Jämfört med att byta fönster är det ett betydligt mindre ingrepp eftersom karmen inte behöver rivas ut och fönstrets utseende påverkas i mindre grad. Vktiga begrepp att hålla reda på är: 

Energiglas är ett fönsterglas belagt med ett mycket tunt och hårt oxidskikt som gör att mer av långvågiga värmestrålningen reflekteras och stannar kvar i rummet.
Isolerruta är en kassett som består av två eller tre glas där det inre glaset är ett energiglas. Mellanrummet mellan rutorna är oftast fyllt med ädelgas, som förbättrar rutans isoleringsförmåga. Avståndet mellan glasen är vanligtvis 6, 9, 12 eller 15 mm. Rutans värmeisolerande förmåga ökar med avståndet mellan glasen.
Fönstrets isoleringsförmåga anges med U-värdet som mäts i antal watt per kvadratmeter och antal graders skillnad mellan utomhustemperatur och inomhustemperatur [W/m2,K].  Ett vanligt kopplat tvåglasfönster utan energiglas har normalt ett U-värde på 2,8 medan ett helt nytt treglasfönster ofta har ett värde under 1,0. Med kompletteringslösningar kan man komma en bra bit på vägen och nå mellan 1,8 och 1,2. 

Byte av den inre glasrutan mot energiglas

Befintligt innerglas ersätts med 4 mm hårdbelagt energiglas. Med denna åtgärd kan man komma ner till ett U-värde på 1,8.

Montering av en tredje glasruta

En tredje glasruta monteras på insidan av det befintliga tvåglasfönstret, med en speciell monteringslist.  Den nya glasrutan är ett energiglas som tillsammans med den befintliga glasrutan blir en isolerglaslösning med en hermetiskt tillsluten luftspalt mellan glasen. U-värdet kan komma ner till 1,4.  

Ersätta befintlig fönsterbåge med fast isolerruta

Befintligt innerglas ersätts med ny dubbel isolerruta med mjukbelagt energiglas med ”varm kant” samt argongasfyllning. Beroende på den befintliga bågens. U-värdet kan komma ner till 1,4.  

Byte av äldre isolerruta

Befintliga äldre treglasfönster (vanliga från 80-talet och framåt) kan förbättras avsevärt genom att den äldre isolerrutan ersätts med en ny 2- eller 3-glas isolerruta med energiglas och ”varm kant” samt argongasfyllning.  


Att tänka på

• Fönstren har stor betydelse för husets utseende. Vid fönsteråtgärder i ett äldre hus kan det påverka dess kulturvärde. I vissa fall behövs bygglov. Du kan läsa mer om varsam renovering under rubriken Sök åtgärder.
• Monteringen kan ställa extra krav på gångjärn och övrig beslagning, eftersom fönsterbågen blir tyngre. Det kan innebära att gångjärn och beslag kan behöva förstärkas eller bytas.
• Det finns olika typer av glas som bl.a. ger solavskärmning, bullerdämpning samt påverkar dagsljusinsläpp olika mycket. Fönster med isolerglaskassetter har ofta en mindre glasarea, vilket minskar dagsljusinsläppet ytterligare. Valet av fönster och glas bör diskuteras med installatör eller glasmästare utifrån dina behov och krav på funktion innan åtgärd.
• I hus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt är det tänkt att visst läckage genom fönstren ska fungera som tillluft för ventilationen. Åtgärden kan ge tätare fönster och för att kompensera för det minskade friskluftsintaget finns flera alternativ. Man kan t.ex. låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av fönsterbågarna i några fönster, eller sätta in tätlister av ett porösare materiel så som en borstlist eller en skumgummilist. Vid självdrag lämpar sig fönsterlist av ylle, som släpper igenom erforderlig luft med är vindstoppande.  Ett annat alternativ är att montera s.k. spaltventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Om huset har mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är spaltventiler inte lämpligt, eftersom FTX har bäst verkningsgrad i täta byggnader. Du kan läsa mer om ventilationsåtgärder under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

U-värde 0,8-1,2 W/m2 K (beroende val av åtgärd). Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA. Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.

 


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av glasmästare eller fönsterinstallatör


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att ny glasruta/kasett uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från glasmästare av genomförande. Har den upplevda inomhusmiljön blivit bättre. Har energikostnaderna minskat


Teknisk livslängd

20-40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Isolerglas, Energiglas, Kallras

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder