RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av fönster

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Äldre fönster har låg bullerdämpning och en dålig värmeisoleringsförmåga. Nya, välisolerade fönster minskar buller, kallras och strålningsdrag, vilket ger en bättre inomhuskomfort och energianvändningen minskar. De ger även ett bättre skydd för inbrott. Om du också tänker byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt. Har du någon form av elvärme, till exempel en värmepump, kan du oftast säkra ner din huvudsäkring och minska dina fasta kostnader för elabonnemanget.


Beskrivning

Vid köpet är det viktigt att ställa krav på lågt U-värde för hela fönsterkonstruktionen. Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. När de istalleras är det mycket viktigt att drevning/isolering vid infästning av fönster mellan karm och vägg görs ordentligt. Bra drevning gör att varm luft inte läcker ut mellan karm och vägg och på så sätt kyler ner vägg eller fönster.


Att tänka på

• Fönstren har stor betydelse för husets utseende. När de byts ut mot nya i ett äldre hus kan det påverka dess kulturvärde. I vissa fall behövs bygglov. Du kan läsa mer om varsam renovering under rubriken Sök åtgärder.
• Det finns olika typer av glas som bl a ger solavskärmning, bullerdämpning samt påverkar dagsljusinsläpp olika mycket.  Valet av fönster och glas utifrån dina behov och krav på funktion bör diskuteras med installatör eller glasmästare innan åtgärd.
• Ett välisolerat fönster kan få kondens på utsidan. Det är inte ett tecken på att något är fel, utan snarare ett kvitto på att fönstret har bra energiprestanda. Fenomenet inträffar oftast på morgonen under vår och höst och beror på att fönstrets ytterglas är kallt och fuktig luft kondenserar mot det. Om kondensen däremot inträffar på fönstrets insida är det ett tecken på att husets ventilation behöver förbättras. Du kan läsa mer om ventilation under rubriken Sök åtgärder.
• Byte till mer lufttäta fönsterkonstruktioner påverkar husets luftomsättning. I hus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt är det tänkt att visst läckage genom fönstren ska fungera som tillluft för ventilationen. För att kompensera för det minskade friskluftsintaget finns flera alternativ. Du kan t.ex. låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av fönsterbågarna i några fönster, eller sätta in tätlister av ett porösare material såsom en borstlist eller en skumgummilist. Vid självdrag lämpar sig fönsterlist av ylle, som släpper igenom erforderlig luft men är vindstoppande. Ett annat alternativ är att montera s.k. spaltventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Om huset har mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är spaltventiler inte lämpligt, eftersom FTX har bäst verkningsgrad i täta byggnader. Du kan läsa mer om åtgärder för ventilation under rubriken Sök åtgärder.
• Injustering av värme- och ventilationssystemet behöver göras efter installation av nya fönster för att undvika övervärme och för att minska energianvändningen. Du kan läsa mer om injustering av värme och ventilation under runriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

Hela fönsterkonstruktionen, dvs glas och karm/båge ska tillsammans ge ett U-värde på högst 1,2 W/m2 K (Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92). Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA. Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter. Om huset är byggt eller renoverat mellan 1950 och 1979 kan det finnas PCB i dörrfogar. Då krävs speciellt arbetssätt vid rivning och att avfall hanteras i särskild ordning.


Krav vid utförandet

Installation av fönster samt drevning/isolering ska genomföras så att varm luft inte läcker ut mellan karm och vägg och på så sätt kyler ner vägg eller fönster.

Arbetet med installation och drevning bör dokumenteras.

Åtgärden bör genomföras av glasmästare eller fönsterinstallatör inom avtal med fönsterleverantör


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att fönstren uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

30 till 40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kallras, Drag, Buller

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder