RENOVERINGSÅTGÄRDER

Vid mekanisk ventilation justera in luftflöden

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Injustering av luftflöden i ventilationen görs för att få en bra inomhuskomfort och minska kostnaderna för energi. För stora luftflöden kan i kombination med felaktigt valda eller felaktigt monterade uteluftsdon ge problem med drag och bidrar till att energianvändningen ökar.


Beskrivning

Genom att ställa in hur stora luftflöden du vill ha, både totalt och i olika rum, ser du till att få rätt luftomsättning på rätt plats i huset.


Att tänka på

• Boverkets Byggregler (BBR) anger krav vid ny- och ombyggnad på lägsta ventilationsflöden motsvarande 0,5 luftomsättningar av luften per timme vid normal takhöjd. När ventilationen även ska transportera bort radon som avges från mark- eller byggnadsmaterialet bör minst 1,0 omsättning per timme eftersträvas. I en villa med självdragsventilation ligger luftomsättningen normalt mellan 0,2 och 0,3 luftomsättningar per timme. Variationen under året kan dock vara mycket stor med ofta högre luftomsättning på vintern och lägre på sommaren.

• Ventilationen kan behovsanpassas och styras med hjälp av styr- och reglersystem som du kan läsa mer om under Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

Luftflöden bör uppfylla minimikraven på luftväxling i Boverkets Byggregler (BBR) Där anges att luftomsättningen bör vara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea vilket motsvarar en halv omsättning av luften per timme vid normal takhöjd. Instruktion för inställningar för att själv kunna reglera inställningar vid behov ska lämnas.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av en ventilationsinstallatör.


Uppföljning av krav

Verifikation: Protokoll som visar uppmätta luftflöden samt instruktion för inställningar för att själv kunna reglera inställningar vid behov ska lämnas.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Inomhusklimat, Inomhusmiljö, Drag

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder