RENOVERINGSÅTGÄRDER

Vid självdragsventilation öka luftflöden

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Ventilationens uppgift är att byta ut använd luft, odörer och överskott av fukt och värme. För en bra inomhusmiljö bör inomhusluften bytas ut varannan timme (luftomsättning 0,5). Dålig ventilation kan skada olika material i huset, ge upphov till fukt- och mögelskador och även ge upphov till hälsoproblem. 

Självdragssystem är vanligast i bostäder byggda före 1970. De bygger på att frisk luft tar sig in i byggnaden genom ventiler och otätheter och att det finns en varm murstock där skorstenen används för att uppnå luftrörelser med en termisk drivkraft. Om isoleringsåtgärder har genomförts eller bränslepanna ersatts med t.ex. värmepump eller fjärrvärme finns risk att luftomsättningen minskat och ventilationen bör ses över.


Beskrivning

Självdragsventilation är mest effektiv när det är kallt ute och det är stor skillnad mellan utetemperaturen och innetemperaturen. Om du upplever dålig luftomsättning kan friskluftsintaget förbättras genom att öka den kontrollerade luftläckningen, t.ex. genom att låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av några fönster, eller sätta in tätlister av ylle som släpper igenom erforderlig luft men är vindstoppande. Ett annat alternativ är att montera ställbara frånluftsventiler i fasaden. Ventilation i självdragshus bygger även på att man vädrar vid behov.

Du kan förstärka ett självdragsventilationssystem med en fläkt som styrs av utelufttemperaturen. Den startar när det t.ex. är varmare än 10°C, och gör så att ventilationen fungerar trots små skillnader mellan utetemperaturen och innetemperaturen. Det finns även fläktar som styrs av luftfuktigheten. Ett annat sätt att förstärka självdraget är med en fläkt i badrummet.


Att tänka på

• Om du byter ut en bränslepanna mot en värmepump eller fjärrvärme minskar luftomsättningen och ventilationen i huset försämras. Pannan har även gett spillvärme till källaren och när den ersätts med en värmepump eller fjärrvärme riskerar i så fall källaren att bli kall och fuktig. Därför är det bra om även källaren ventileras och kompletteras med en radiator eller fläktkonvektor.
• Ställbara frånluftventiler behöver justeras under året, för att anpassa friskluftsintaget. På vintern finns risk att hus med självdragssystem blir överventilerade och får högre uppvärmningskostnader än nödvändigt.
• Energianvändningen kan öka med fläktförstärkt självdrag, både för att fläkten kräver elenergi och för att mer uppvärmd luft dras ut under uppvärmningssäsongen och ersätts med kall uteluft som behöver värmas. Det får då vägas mot behov av ökad luftomsättning som finns.
• En ventilationsfläkt orsakar ljud som kan upplevas som störande. Tänk på att förebygga risk för stomljudsproblem vid installationen.
• Boverkets Byggregler (BBR) anger krav vid ny- och ombyggnad på lägsta ventilationsflöden motsvarande 0,5 luftomsättningar av luften per timme vid normal takhöjd. När ventilationen även ska transportera bort radon som avges från mark- eller byggnadsmaterialet bör minst 1,0 omsättning per timme eftersträvas. I en villa med självdragsventilation ligger luftomsättningen normalt mellan 0,2 och 0,3 luftomsättningar per timme. Variationen under året kan dock vara mycket stor, ofta med högre luftomsättning på vintern och lägre på sommaren.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av en ventilationsinstallatör


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Dålig luft, Fuktskada, Fläkt

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder