RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Ventilationens uppgift är att byta ut använd luft, odörer och överskott av fukt och värme. För en bra inomhusmiljö bör inomhusluften bytas ut varannan timme. Dålig ventilation kan skada olika material i huset, ge upphov till fukt- och mögelskador, och även ge upphov till hälsoproblem. 

Om du har genomfört isoleringsåtgärder, eller om du har självdrag och bränslepanna ersatts med t.ex. värmepump eller fjärrvärme, finns risk att luftomsättningen minskat och ventilationen bör ses över. FTX ger bra inomhuskomfort, minskar eventuella problem med radon och minskar kostnaderna för energi.


Beskrivning

FTX-system är vanligast i hus byggda efter år 1980. De ger en balanserad ventilation med renare inomhusluft då utomhusluften filtreras innan den leds in i husets rum via ventilationskanaler. Har du problem med markradon kan ventilationen styras så att huset får litet eller inget undertryck, vilket minimerar mängden radon som kommer in i huset. FTX-system uppnår bäst verkningsgrad i välisolerade byggnader. Husets täthet kan bl a förbättras med olika fönsteråtgärder eller genom att tilläggsisolera vinden eller fasaden. Läs mer om dessa åtgärder under rubriken Sök åtgärd. Energianvändningen minskar tack vare att värme från frånluften används för att förvärma tilluften. Om du också tänker byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt till en lägre kostnad. Har du har någon form av elvärme, till exempel en värmepump, kan du oftast säkra ner din huvudsäkring och minska dina fasta kostnader för elabonnemanget.


Att tänka på

• Boverkets Byggregler (BBR) anger krav på lägsta ventilationsflöden motsvarande 0,5 luftomsättningar av luften per timme vid normal takhöjd. När ventilationen även ska transportera bort radon som avges från mark- eller byggnadsmaterialet bör minst 1,0 omsättning per timme eftersträvas. I en villa med självdragsventilation ligger luftomsättningen normalt mellan 0,2 och 0,3 luftomsättningar per timme. Variationen under året kan dock vara mycket stor, ofta med högre luftomsättning på vintern och lägre på sommaren.
• Ett FTX-system fungerar bäst i ett hus som är helt tätt. Om huset tidigare ventilerats med självdrag eller mekanisk frånluft måste åtgärder vidtas för att tillse att friskluftsintag och sprickor tätas. Tilluftsventiler som finns på vägg eller under fönstren måste sättas igen. Detsamma gäller om fönstren har spaltventiler, då ska de tas bort och hålen efter dem tätas.
• Fläktarna för att driva FTX-systemet kräver elenergi. Dock kommer energin för uppvärmningsbehovet totalt sett att minska och inomhusklimatet kommer att förbättras.
• Kontrollera att utrymme finns för placering av ventilationskanaler för både till- och frånluft. Om befintliga frånluftskanaler finns så kan de nyttjas och kompletteras med nya tilluftskanaler i respektive rum. Se över isolering av och täthet hos befintliga kanaler.
• Värmeväxlingen kan ske med antingen plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare. Plattvärmeväxlare kan ha sämre verkningsgrad än roterande värmeväxlare på vintern eftersom värmeväxlaren kan behöva avfrostas med jämna mellanrum. Avfrostningen görs med automatik i aggrgegatet. Den roterande värmeväxlaren har en fördel vintertid eftersom den även återför en del fukt till tilluften, vilket innebär att inomhusluften inte blir lika torr.
• En ventilationsfläkt orsakar ljud som kan upplevas som störande. Tänk på att förebygga risk för stomljudsproblem vid installationen.
• Regelbunden service med rengöring av ventiler, kanaler och aggregat samt filterbyte 2 gånger per år behöver göras för att ventilationen ska fungera som tänkt.


Energi- och materialkrav

SFP mindre än 1,5. (anger hur energieffektiv ventilationen är) Värmeåtervinning: >80 % torr temperaturverkningsgrad (enligt Svensk Ventilations Riktlinjer). Tilluftstemperaturen bör vara 18 °C. Ljudkrav enligt Boverkets byggregler, BBR Teknisk isolering av rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16). Undermålig isolering försämrar aggregatets verkningsgrad avsevärt. Se kapitel ”Isolering av ventilationskanaler Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter. Om radonnivå under gränsvärde 200 bq (Vid problem med bygg- eller markradon bör mätning genomföras innan åtgärd. Kontakta din kommun) Flöden för både ventilations- och värmesystem ska injusteras efter installation


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av en ventilationsinstallatör. Dokumentation av genomförande.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att ventilationen uppfyller energi- ljud- och materialkrav. Radonhalt under gränsvärde 200 bq (mätning av radonhalt bör genomföras efter åtgärd). Dokumentation från installatör av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Inomhusklimat, Inomhusmiljö, Drag

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder