RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av mekanisk frånluftsventilation

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Ventilationens uppgift är att byta ut använd luft, odörer och överskott av fukt och värme. För en bra inomhusmiljö bör inomhusluften bytas ut varannan timme (luftomsättning 0,5).. Dålig ventilation kan skada olika material i huset, och ge upphov till fukt- och mögelskador, och även ge upphov till hälsoproblem.

Om ditt hus har självdrag och isoleringsåtgärder har genomförts, eller bränslepanna ersatts med t.ex. värmepump eller fjärrvärme, finns risk att luftomsättningen minskat och ventilationen bör ses över.


Beskrivning

Frånluftssystem är vanligast i hus byggda efter år 1960. Ett frånluftssystem består av en frånluftsfläkt som drivs med el och suger ut luft ur huset genom frånluftskanaler. Denna luft ersätts av uteluft som tas in genom ventiler och otätheter i fasaden. 


Att tänka på

• BBoverkets Byggregler (BBR) anger krav vid ny- och ombyggnad på lägsta ventilationsflöden motsvarande 0,5 luftomsättningar av luften per timme vid normal takhöjd. När ventilationen även ska transportera bort radon som avges från mark- eller byggnadsmaterialet bör minst 1,0 omsättning per timme eftersträvas. I en villa med självdragsventilation ligger luftomsättningen normalt mellan 0,2 och 0,3 luftomsättningar per timme. Variationen under året kan dock vara mycket stor, ofta med högre luftomsättning på vintern och lägre på sommaren.
• Energianvändningen kan öka vid genomförande av denna åtgärd, både för att fläkten kräver elenergi och för att mer uppvärmd luft dras ut under uppvärmningssäsongen och ersätts med kall uteluft som behöver värmas. Det får då vägas mot det behov av ökad luftomsättning som finns.
För att minska energianvändningen kan du välja en lösning med återvinning av värmeenergi i frånluften, till exempel med en frånluftsvärmepump eller genom att installera mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare (FTX). Då förbättras även inomhuskomforten. Du kan läsa mer om åtgärderna att installera frånluftsvärmepump och FTX under rubriken Sök åtgärder.
• Frånluftsventilation är inte lämplig i hus som har problem med markradon. Ventilationsfläkten skapar ett undertryck i huset som gör att ännu mer radon sugs in. Överväg då istället att installera från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX). Du kan läsa mer om FTX under rubriken Sök åtgärder.
• En ventilationsfläkt orsakar ljud som kan upplevas som störande. Tänk på att förebygga risk för stomljudsproblem vid installationen.
• Regelbunden service med rengöring av ventiler och kanaler behöver göras för att ventilationen ska fungera som tänkt.


Energi- och materialkrav

Fläktaggregatet bör vara tryckstyrt, vilket innebär att de inställda luftflödena bibehålls över tid. Fläktarnas SFP-tal anger hur energieffektiva de är. Efterfråga fläktar som har SFP lägre än 0,5 Lljudkrav enligt Boverkets byggregler, BBR Flöden för ventilationen bör injusteras efter installation Teknisk isolering av rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16). Se kapitel ”Isolering av ventilationskanaler” Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av en ventilationsinstallatör. Dokumentation av genomförande.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att ventilationen uppfyller energi- ljud - och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Inomhusklimat, Inomhusmiljö, Instängd luft

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder