RENOVERINGSÅTGÄRDER

Tilläggsisolering av fasad

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

En välisolerad fasad ger ett varmare hus på vintern, svalare hus på sommaren och minskar kostnaderna för energi. Om du också tänker byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt. Har du någon form av elvärme, till exempel en värmepump, kan du oftast säkra ner din huvudsäkring och minska dina fasta kostnader för elabonnemanget.


Beskrivning

Tilläggsisolering kan till exempel göras med heltäckande isolerskivor utanpå befintlig konstruktion, eller genom att regla upp ett nytt skikt utvändigt som isoleringen placeras mellan. Det nya fasadmaterialet fästs utanpå tilläggsisoleringen efter att denna täckts med ett lämpligt vindskyddsmaterial. Isoleringen görs utvändigt för att minska risken för fukt. Alla typer av tilläggsisoleringsåtgärder innebär dock en viss fuktrisk och olika metoder fungerar olika bra för olika typer av befintlig konstruktion, och om fasadmaterialet är luftat eller inte.


Att tänka på

• Fasaden har stor betydelse för husets utseende. Utvändig tilläggsisolering kan påverka dess kulturvärde. I vissa fall behövs bygglov. Du kan läsa mer om varsam renovering under rubriken Sök åtgärder.
• För att undvika fuktskador, rådgör med en fuktsakkunnig innan åtgärd.
• Välj byggnadsmetod material som är anpassad till ditt hus och som går att underhålla och nyanskaffe framöver
• Utvändig isolering av kan få konsekvenser för husets utseende och kan innebära bygglovsplikt och krav på grannsamtycke. Ta gärna hjälp av en arkitekt
• Efter åtgärden bör värmesystemet injusteras för att undvika övervärme och för att minska energianvändningen
• När huset tätas bör även möjligheten att installera mekanisk ventilation övervägas. Du kan läsa mer om åtgärder för ventilation och injustering av värme under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

U-värde efter åtgärd 0,18 W/m2 K (Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92). Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av snickare eller isoleringsinstallatör. Dokumentation av genomoförande.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isolering uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från anlitad fackman av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Utvändig, Isolerskivor, Fuktskador

Åtgärdsområde
Fasad/Yttervägg

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder