RENOVERINGSÅTGÄRDER

Injustering av vattenburet värmesystem med byte av ventiler och termostater

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Injustering genomförs efter genomförande av åtgärder som minskar husets effektbehov (isoleringsåtgärder, byte av fönster och dörrar) eller om värmesystemet i huset byts ut. Åtgärden ger en ökad inomhuskomfort genom jämn inomhustemperatur och minskar energianvändningen.


Beskrivning

Vid injusteringen ställs värmekurva och framledningstemperatur till radiatorerna in för att ge rätt temperatur i rummen. Dimensionering sker utifrån husets effektbehov och typ av värmesystem.

Byte av radiatorventiler och termostater görs gärna samtidigt om de är 10 år eller äldre. Radiatorventilen ger möjlighet att styra vattenflödet genom varje radiator. Med tiden slits ventilen och den läcker lite vatten även när den är stängd. Det blir också svårare att få rätt flöde på rätt plats med slitna ventiler.

Termostaten öppnar och stänger radiatorventilen. Ventilen stängs, och värmetillförseln stryps, när det är tillräckligt varmt. När temperaturen sjunker så öppnas ventilen och värmetillförseln ökar. I början av varje värmesäsong kan man också behöva ”motionera” termostater som fastnat i stängt läge under sommaren genom att skruva av vredet och trycka in reglerstiftet tills det rör sig smidigt igen. Du kan läsa mer om styr- och reglerteknik för värme under Sök åtgärder


Att tänka på

Om planer finns för att göra åtgärder som påverkar husets totala värmebehov, t ex utbyggnader, fönsteråtgärder eller tilläggsisolering, ska injusteringen göras efter att de har genomförts.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden utförs av VVS-installatör/rörmokare.


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Reglering, Inomhustemperatur, Komfort

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder