RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av luft/vattenvärmepump

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

En luftvattenvärmepump, LLVP, kan under bra förhållanden mer än halvera elanvändningen. Den hämtar värme från uteluften och ger både värme och varmvatten.


Beskrivning

Det är viktigt att välja en värmepump med rätt effekt. Effektbehovet är det antal kilowatt som måste tillföras för att du ska få till exempel +20°C inomhus, vid lägsta utomhustemperatur. Hur stor effekt du ska välja beror bland annat på var i landet du bor och på husets effektbehov. som tex elpatron. Ta hjälp av installatören för bedömning. Beroende på hur stort behovet av värme och varmvatten är kan värmepumpen klara att leverera värme när det är -15°C ute utan att det behövs någon spetsvärme från kompletterande värmekälla. Innan du köper värmepump är det bra att undersöka om du kan minska behovet av värme och varmvatten. Då kan du välja en mindre med lägre effekt till en lägre kostnad. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning


Att tänka på

• Välj en värmepump med hög värmefaktor. Det är förhållandet mellan den värmeenergi som värmepumpen levererar till huset och den elenergi som värmepumpen kräver. En värmepump som matas med 1 kWh el och ger 3,5 kWh värme har tex värmefaktorn 3,5. När du jämför olika sorters värmepumpar är det bra att jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet, vilket är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år.
• Värmepumpen arbetar vid relativt låga temperaturer, upp till max ca 55 grader. Kontrollera att husets värmedistributionssystem, rör och radiatorer, klarar en framledningstemperatur på 55 grader. Om systemet är dimensionerat för varmare vatten kan man behöva byta ut vissa radiatorer till större modeller för att få ut rätt värmemängd i huset. Värmepumpar är särskilt lämpade för hus med golvvärmesystem då de arbetar vid lägre temperatur än radiatorer
• Välj i första hand en varvtalsstyrd värmepump. Det innebär att effekten anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar. De är mer energieffektiva än vanliga värmepumpar och ger en långsiktigt bättre driftekonomi
• Kontrollera bullernivån för utomhusdelen eftersom den ofta är relativt hög. Bullernivån anges på pumpens energimärkning. Placera utomhusdelen så att varken du eller dina grannar störs av ljudet från den. Tänk på att det uppstår kondensvatten vid värmepumpens utomhusdel som behöver avledas
• Om du byter från en ved-, pellets- eller oljepanna till en värmepump är det viktigt att se över hur ventilationen påverkas. I hus med självdragsventilation bygger ventilationen på att skorstenen används för att uppnå den termiska drivkraften. Slutar man elda med bränslen påverkas inte bara ventilationen utan även värmen. Pannan och skorstenen avger spillvärme som hjälper till att värma delar av huset, till exempel källaren eller vinden. Det kan krävas att man kompletterar med radiatorer för att kompensera när pannan inte längre är i drift. Ta hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Det är lämpligt att sätta ett regnskydd över skorstenen för att hindra att regnvatten sugs upp av teglet.


Energi- och materialkrav

Energiklass A samt krav på mängdmätare för gratisenergi och elmätare för värmepump med tillbehör. Då har du möjlighet att bedöma att din installation har den årsvärmefaktor (SCOP) som tillverkaren har utlovat. Systemmärkning för hela värmeinstallationen och tar hänsyn till hur systemet styrs, extern tillsatspanna och eventuell komplettering med solvärme. Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av certifierad värmepumpsiinstallatör som är certifierad för förnybar energi och elektriker som anlitas ska vara behörig.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att värmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Minskade kostnader för energi


Teknisk livslängd

15-20 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
LLVP, Luftvärmepump, Uteluft

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder