RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av solvärme

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Solvärme minskar andelen köpt energi för värme och kostnaderna för dessa. Systemet tar inte stor plats och kräver lite underhåll.


Beskrivning

En solfångare producerar varmt vatten som kan användas till både värme- och varmvattensystemet. Den består av en panel med rörledningssystem och pump samt ett reglersystem. En ackumulatortank är nödvändig som värmelager och bör täcka några dagars behov. Solfångare kan kombineras med värmepumpar, fastbränslepannor – och varmvattenberedare. För en villa är 10-15 m² solfångare och en ackumulatortank på ca 750 liter vanligt. Solfångare kan i regel monteras på hustaket. Om takbeläggningen ska bytas, kan du välja takintegrerade solfångare som fungerar både som tak och som värmeproducent.


Att tänka på

• Solfångaren bör placeras skuggfritt och vinklad mot söder, sydost- eller sydväst. Vilken lutning solfångaren har mot solen påverkar värmeproduktionen. Låg vinkel ger mer värme på sommaren medan högre vinkel ger mer värme under vår och höst. Solfångare kan i regel monteras på hustaket
• Tänk på fuktrisken vid val av infästningsmetod, håltagning i takets tätskikt måste genomföras fuktsäkert
• Om takbeläggningen ska bytas, kan du välja takintegrerade solfångare som fungerar både som tak och som värmeproducent.
• Se över behov av att tilläggsisolera taket innan solfångare installeras, då det är svårt att göra efteråt.
• Bygglov krävs i många fall, kontakta din kommun.


Energi- och materialkrav

Systemet bör uppfylla krav på varmvattenberedning enligt Boverkets byggregler. Installations-, drifts- och skötselinstruktioner bör finnas på svenska och även inkludera instruktioner för varmvattenberedare/ackumulatortank, styrutrustning m m. Solfångaren bör vara certifierad enligt Solar Keymark. Det innebär att anläggningen kvalitetskontrolleras regelbundet och att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet. Förteckning över certifierade solfångare enligt Solar Keymark Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16)


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av certifierad installatör för solfångare som är certifierad för förnybar energi och elektriker som anlitas ska vara behörig.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att solfångarna uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande.


Teknisk livslängd

30 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Solenergi, Solfångare, Egenproduktion

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder