RENOVERINGSÅTGÄRDER

Varsam renovering – bevara kulturhistoriska värden

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Bevarandet av kulturmiljöer är lagstadgad, med syfte att säkra att både nuvarande och kommande generationer har tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Ansvaret att bevara vår kulturmiljö ligger på oss alla, såväl enskilda individer som myndigheter och företag.

I Varsamhetskravet i Plan- och Bygglagen (8 kap17 §) föreskriver att: ”Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden”. Detta gäller alla byggnader, men varsamhet är extra viktigt i äldre hus.


Beskrivning

Kulturmiljöer är inte bara slott och herresäten utan även många av våra vardagsmiljöer. Kulturhistoriskt värde är något som tidigare generationer, vi själva och kommande generationer tillskriver enskilda byggnader eller miljöer. Det kan vara allt från berättelser och minnen kring en byggnad till bevarade spår av hantverk eller material från en tidsperiod.

När du gör åtgärder på äldre hus, är det viktigt att bevara de kulturvärden som huset har och kanske även fundera över om man kan återställa sådana kulturvärden som har blivit förstörda vid tidigare renoveringar.

Bevarande av konstruktioner och material går hand-i-hand med resurseffektivisering och att begränsa klimatpåverkan. T.ex. genereras det mycket utsläpp av växthusgaser vid nytillverkning av taktegel och fönsterglas. Det finns även idag bra möjligheter att köpa begagnat material, t.ex. går det ofta bra att köpa begagnade takpannor av samma modell som de befintliga.


Att tänka på

  • När man planerar åtgärder i ett äldre hus bör man alltid göra en inventering som underlag för vad som är viktigt att bevara och vilka metoder som man bör använda för att energieffektivisera och reparera skador. Det kan t.ex. vara bra att försöka ta reda på hur huset ursprungligen har sett ut och vad som har hänt under årens lopp.  
  • Ett fönsterbyte kan innebära stor åverkan på kulturmiljön. Om man istället kompletterar fönstret med en extra glas på insidan blir ingreppet mer begränsat.  Du kan läsa mer om åtgärder för fönster under rubriken Sök åtgärder
  • När det gäller isolering kan en fasadisolering med ny fasad radikalt ändra husets proportioner medan en tilläggsisolering av vindsbjälklaget och en försiktig invändig isolering (med beaktande fuktrisker) inte ger samma problem. Du kan läsa mer om åtgärder för tak och fasad under rubriken Sök åtgärder

Mer information kan du få via kommunens energi-och klimatrådgivning. Byggnadsvårdföreningen har tagit fram Energiboken -Varsam energiförbättring för småhusägare som kan beställas på deras hemsida. Det finns även bra information och tips hos Riksantikvarieämbetet och hos Fastighetsverket.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet


Uppföljning av krav


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kulturvärden, K-märkning, Kulturmiljö

Åtgärdsområde
Övrigt

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder