RENOVERINGSÅTGÄRDER

Kombinerade värme- och ventilationssystem

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Ett kombinerat värme- och ventilationssystem kan ge ditt hus en bättre ventilation och ett bättre inomhusklimat, samt minskade uppvärmningskostnader. Beroende på modell och tillval ingår även komfortvärme, komfortkyla, produktion av varmvatten samt uppvärmning av bygganden genom t ex vattenburen golvvärme.


Beskrivning

Ett kombinerat värme- och ventilationssystem återvinner värmen ur frånluften till tilluften, ett så kallat FTX-system, och använder den resterande energin i frånluften används för att värma varmvattnet. Det går även att koppla in solcellsanläggning för att driva pumparna.


Att tänka på

  • Det kombinerade värme- och ventilationssystemet kräver att det finns mekanisk till- och frånluftsventilation. Annars måste nya ventilationskanaler installeras.
  • Installation av mekanisk till- och frånluftsventilation fungerar bäst i ett hus som är helt tätt. Om huset tidigare ventilerats med självdrag eller mekanisk frånluft måste åtgärder vidtas för att tillse att friskluftsintag och sprickor tätas. Tilluftsventiler som finns på vägg eller under fönstren måste sättas igen. Desamma gäller om fönstren har spaltventiler, då ska de tas bort och hålen efter dem tätas. Du kan läsa mer om FTX under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

Specifikt eleffektbehov för ventilationssystem (SFP) < 2,0 W/(l/s)

Temperaturverkningsgrad FTX >80 %

Värmefaktor för värmepump (COP) > 2.0

BeSmå har i ett utvecklingsprojekt tagit fram en Kravspecifikation för kompaktaggregat (kombinerad installation för uppvärmning, varmvatten och ventilation). Denna kravspecifikation är anpassad för nyproducerade hus, och alla krav är inte applicerbara för installation i befintliga hus. Dock kan listan användas som checklista för vilka frågor som bör beaktas. Kravspecifikationen finns här.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av installatör som är certifierad för förnybar energi och elektriker som anlitas ska vara behörig.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att systemet uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Minskade kostnader för energi.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kompaktaggregat, FTX, Värmeåtervinning

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder